Regulamin

Niniejsza strona jest prowadzona przez Skyline Global Electronic Services Inc. z siedzibą w Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960 Marshall Islands. Terminy „my”, „nas” oraz „nasz”, które są używane na stronie, odnoszą się do Skyline Global Electronic Services Inc. Skyline Global Electronic Services Inc. przedstawia niniejszą stronę, wraz ze wszystkimi informacjami, narzędziami oraz usługami, które są udostępnione dla Państwa na tej stronie, po zaakceptowaniu wszystkich warunków, postanowień, zasad oraz komunikatów, zawartych w tym miejscu.

Poprzez odwiedzenie naszej strony oraz/lub zakupienie czegoś od nas, włączają się Państwo do naszego „Serwisu” oraz wyrażają zgodę na stosowanie się do następujących warunków („Warunki Serwisu”, „Warunki”), łącznej z dodatkowymi warunkami oraz zasadami, do których odniesienia zostały w tym miejscu przedstawione. Niniejsze Warunki Serwisu odnoszą się do wszystkich użytkowników strony, włączając w to bez żadnych ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądającymi, kupcami oraz/lub współautorami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Serwisu jeszcze przed wejściem na stronę internetową lub korzystaniem z niej. Wchodząc na stronę lub korzystając z jakiejkolwiek jej części, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie się do niniejszych Warunków Serwisu. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, wtedy nie mogą Państwo wchodzić na stronę lub też korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki są uważane za ofertę, akceptacja w wyraźny sposób ogranicza się do tych Warunków Serwisu.

Jakiekolwiek dodatkowe elementy lub narzędzia, które zostaną dodane do sklepu, będą podlegać Warunkom Serwisu. Najnowszą wersję Warunków Serwisu można w każdym momencie przeglądnąć na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany którejkolwiek części Warunków Serwisu poprzez publikowanie aktualizacji oraz/lub zmian na naszej stronie. Państwa zadaniem natomiast jest okresowe sprawdzanie strony w odniesieniu do zmian. W przypadku, gdy Państwo nadal korzystają ze strony lub też wchodzą na nią po umieszczeniu jakichkolwiek zmian, oznacza waszą akceptację tych zmian.

 

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Poprzez wyrażenie zgody na niniejsze Warunki Serwisu, oświadczają Państwo, że są przynajmniej w wieku pełnoletnim według prawa danego kraju lub prowincji zamieszkania lub też, że jesteście pełnoletni w danym kraju lub prowincji zamieszkania oraz że wyrażacie zgodę na to, aby osoby nieletnie mogły korzystać z tej strony.

Nie mogą Państwo wykorzystywać żadnych naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub nieupoważnionym celu, ani też korzystając z Serwisu, łamać jakichkolwiek praw w waszej jurysdykcji (łącznie, z, ale nie ograniczając się do praw autorskich).

Nie wolno Państwu przesyłać żadnych robaków ani wirusów lub też jakichkolwiek kodów o charakterze destrukcyjnym.

Złamanie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków będzie skutkowało natychmiastowym zakończeniem świadczenia Państwa Usług.

 

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia świadczenia usługi na rzecz jakiejkolwiek osoby z jakiegokolwiek powodu w każdym momencie.

Zdają sobie Państwo sprawę z tego, że wasze treści (nie włączając w to informacji o kartach kredytowych), mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej oraz obejmują one (a) ich przesyłanie przez różne sieci; oraz (b) wprowadzone zmiany, aby spełnić oraz przyjąć wymogi techniczne łączących się sieci lub urządzeń. Informacje dotyczące karty kredytowej są zawsze zaszyfrowane podczas transferu przez sieci.

Wyrażają Państwo zgodę na to, aby nie odtwarzać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Serwisu, korzystać z Serwisu lub uzyskać dostęp do Serwisu lub też jakiegokolwiek kontaktu na stronie, poprzez którą dana usługa jest świadczona, bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody od nas.

Nagłówki zastosowane w niniejszej umowie, zostały wyłącznie włączone dla wygody oraz nie będą one ograniczać lub też w jakikolwiek inny sposób wpływać na Warunki.

 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ ORAZ TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy informacje udostępnione na tej stronie nie są precyzyjne, kompletne lub bieżące. Materiały zawarte na stronie są przedstawiane jedynie, jako informacje ogólne i nie powinny one być uznawane, jako materiały wiarygodne lub też wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji, bez uprzedniego sprawdzenia ich z oryginalnymi, bardziej dokładnymi, bardziej kompletnymi lub też bardziej terminowymi źródłami informacji. Bazowanie na materiałach zamieszczonych na stronie odbywa się wyłącznie na Państwa ryzyko.

Strona ta może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, siłą rzeczy, nie są bieżące oraz są umieszczane jedynie do celów referencyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania w każdym momencie treści zawartych na stronie, jednak nie mamy obowiązku aktualizowania informacji zawartych na stronie. Zgadzają się Państwo jednak na to, ze waszym obowiązkiem jest monitorowanie zmian wprowadzanych na stronie.

 

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE SERWISU ORAZ CEN

Ceny za nasze produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub przerwania Serwisu w każdym momencie (lub też jakiejkolwiek jej części lub treści) bez uprzedzenia w każdym czasie.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności względem Państwa lub też jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zmianę ceny, zawieszenie lub też przerwanie Serwisu.

 

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI, (jeśli ma to zastosowanie) 

Pewne produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online poprzez stronę. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonej ilości. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby pokazać kolory oraz zdjęcia produktów, które występują w sklepie, tak dokładnie jak tylko to było możliwe. Nie możemy zagwarantować, że kolor wyświetlony przez monitor komputera będzie dokładny.

Dodatkowo mamy prawo, aby ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub Usług na rzecz jakiejkolwiek osoby, regiony geograficznego lub też jurysdykcji. Możemy wykonywać to prawo w oparciu w oparciu o każdy przypadek. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub kształtowanie cen produktów może w każdym momencie ulec zmianie bez uprzedzenia, wedle naszego własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania produktu w każdym momencie. Jakakolwiek oferta produktu lub usługi, która zostanie złożona na tej stronie, będzie nieważna tam, gdzie jest ona zabroniona.

Nie gwarantujemy tego, że jakość produktów, usług, informacji lub jakiegokolwiek innego materiału zakupionego lub otrzymanego przez Państwa, spełni wasze oczekiwania lub też, że jakiekolwiek błędy Serwisu zostaną naprawione.

 

SEKCJA 6 – PŁATNOŚCI SMS PREMIUM RATE

Definicje terminów wykorzystanych w tej sekcji:

Serwis – serwis internetowy służący Świadczeniu Usług.

Produkt – aplikacja Java, logo, dzwonek lub inne treści elektroniczne wyświetlane lub w inny sposób odtwarzane za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia elektronicznego.

SMS oznacza usługę „Short Message Service” świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.

MMS oznacza usługę „Multimedia Message Service” świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.d.

SMS/MMS Premium – oznacza SMS lub MMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS/MMS Premium operatorów GSM.

Usługa – odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów.

Użytkownik – abonent sieci telefonii komórkowej

 

1. Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pobieranie i eksploatację Produktów.

2. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:

Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania lub instalacji. Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM. Czy dany Produkt jest oferowany dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego. Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie lub używanie Produktu.

3. Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS/MMS z kodem danego Produktu na numer SMS/MMS Premium.

4. Opłaty:

Użytkownik wysyłając w ramach Usługi ponosi opłaty godne z cennikiem swojego operatora telefonicznego. Do kosztów zamówienia Produktu należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania Produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.

5. Korzystanie z Usługi:

Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS/MMS Premium zamówienia Produktu w formie SMS/MMS odpowiedniej treści. Treść SMS lub MMS lub numer telefonu służący zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS lub MMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących Produkt. W odpowiedzi na wysłanego SMS lub MMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, MMS lub WAP-Push z adresem strony WAP. W odpowiedzi na wykonane połącznie telefoniczne odczytywany jest kod dostępu do usługi. Produkt może zostać pobrany tylko z telefonu, z którego wysłano SMS lub MMS Premium z zamówieniem. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub WAP-Push lub MMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości lub wykonania połączenia telefonicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS lub MMS Premium lub telefonu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zamówienia. Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie. Dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN, o ile nie ustalono inaczej, Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS, przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut. Serwis może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i/lub działania na szkodę Serwisu.

6. Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub MMSlub WAP-Push, należy złożyć reklamacje pod adresem http://www .cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html.

7. Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI NA TEMAT KONT ORAZ PŁATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji jakiegokolwiek zamówienia, które zostało u nas złożone. Możemy wedle własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Te ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej oraz/lub tego samego adresu płatnika oraz/lub dostaw. W przypadku, gdy wprowadzamy zmianę w zamówieniu lub anulujemy go, możemy spróbować się z Państwem skontaktować na wasz adres e-mail oraz/lub adres płatnika/numer telefonu, który został przekazany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania realizacji zamówień, które według naszego zdania, mogły złożone przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzają się Państwo na przekazywanie dokładnych, kompletnych oraz precyzyjnych informacji dotyczących zakupu oraz konta do wszystkich zakupów wykonywanych w naszym sklepie. Wyrażają Państwo zgodę na szybką aktualizację waszego konta oraz pozostałych informacji, łącznie z waszym adresem e-mail oraz numerami kart kredytowych oraz kont bankowych i dat ich wygaśnięcia, abyśmy mogli zrealizować wasze transakcje oraz skontaktować się z wami, jeśli będzie taka potrzeba.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, proszę przeglądnąć naszą Politykę Prywatności.

 

SEKCJA 7 - OPCJONALNE NARZĘDZIA

Możemy udostępnić Państwu narzędzia innych producentów, których jednak ani nie monitorujemy ani też nie mamy nad nimi kontroli ani nad ich danymi wejściowymi.

Państwo potwierdzają oraz zgadzają się na to, że udostępniamy takie narzędzia, jak „jako takie” oraz „jako dostępne” bez żadnych gwarancji, zapewnień i warunków jakiegokolwiek rodzaju, jak również bez żadnego zatwierdzenia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub odnoszącej się do korzystania z opcjonalnych narzędzi innych producentów.

Korzystanie przez Państwa z opcjonalnych narzędzi oferowanych przez stronę odbywa się wyłącznie na wasze ryzyko i wedle waszego uznania, jak również powinni Państwo się upewnić, że znają oraz akceptują warunki, na bazie, których narzędzia te są udostępniane przez odpowiedniego usługodawcę zewnętrznego.

Możemy również w przyszłości oferować poprzez stronę nowe usługi oraz/lub funkcje (łącznie z, udostępnieniem nowych narzędzi lub zasobów). Takie nowe funkcje oraz/lub usługi będą podlegać Warunkom Serwisu.

 

SEKCJA 8 - ŁĄCZA STRON TRZECICH 

Pewne materiały, produkty oraz usługi, które są dostępne poprzez nasz Serwis mogą zawierać materiały stron trzecich.

Łącza stron trzecich, które znajdują się na stronie, mogą kierować was na strony zewnętrzne, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie lub ocenianie ich zawartości lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie jesteśmy też odpowiedzialni za materiały osób trzecich lub strony internetowe, jak również za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi takich stron.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub szkody dotyczące zakupu lub korzystania z towarów, usług, zasobów, materiałów lub też jakichkolwiek innych transakcji wykonanych w odniesieniu do stron internetowych stron trzecich. Prosimy o dokładne przeglądnięcie procedur oraz praktyk stron trzecich, jak również upewnienie się, że Państwo rozumieją ich warunki jeszcze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji. Roszczenia, żądania, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do tej strony.

 

SEKCJA 9 - KOMENTARZE, INFORMACJA ZWROTNA ORAZ INNE UWAGI UŻYTKOWNIKÓW

W przypadku, gdy na naszą prośbę przesyłają Państwo określone materiały (na przykład uwagi) lub też przesyłają Państwo bez naszej prośby kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub też inne materiały, czy to online czy też przesyłając wiadomość e-mail, pocztą lub w inny sposób (łącznie, „komentarze”), wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy w każdym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, usuwać, publikować, dystrybuować, tłumaczyć lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w każdym medium wszelkie komentarze, które Państwo do nas przesyłają. Nie jesteśmy oraz nie będziemy również zobligowani do (1) utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) płacenia odszkodowania za komentarze; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.

Możemy, jednak nie mamy obowiązku monitorowania, edytowania lub też usuwania treści, które sami uznamy, jako bezprawne, obraźliwe, grożące, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub też takie, które w jakikolwiek inny sposób budzą sprzeciw lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszych Warunków Serwisu.

Wyrażają Państwo zgodę na to, że wasze komentarze nie będą naruszać żadnego prawa strony trzeciej, łącznie z prawami autorskimi, prawami do znaków, prywatnymi, osobistymi lub innymi prawami osobistymi lub tymi dotyczącymi własności. Ponadto zgadzają się Państwo na to, że wasze komentarze nie będą zawierały zniesławiających lub w inny sposób bezprawnych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów lub też nie będą one zawierać jakikolwiek wirus komputerowy lub inne złośliwe oprogramowanie, które w jakikolwiek sposób mogłoby wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej z nim strony internetowej. Nie mogą Państwo korzystać z nieprawdziwego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż w rzeczywistości lub w jakikolwiek inny sposób wprowadzać w błąd nas lub strony trzecie, w odniesieniu do pochodzenia komentarzy. Wyłącznie Państwo są odpowiedzialni za jakiekolwiek komentarze, które piszecie jak również za ich poprawność. Nie jesteśmy też odpowiedzialni ani nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze umieszczane przez Państwa lub przez jakąkolwiek stronę trzecią.

 

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBOWE

Dostarczenie przez Państwa informacji osobowych poprzez sklep podlega naszej Polityce Prywatności. Z naszą Politykę Prywatności można zapoznać się tutaj.

 

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI ORAZ POMINIĘCIA

Czasami może się zdarzyć tak, że na naszej stronie lub w naszym Serwisie znajdują się informacje, które zawierają typograficzne błędy, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytów oraz dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawy błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub uaktualnienia informacji lub anulowania zamówień w przypadku, gdy informacje zawarte w Serwisie lub też na jakiejkolwiek powiązanej z nim stronie są nieścisłe, w każdym momencie oraz bez uprzedzenia (łącznej z sytuacją, gdy złożyli już Państwo swoje zamówienie).

Nie bierzemy odpowiedzialności za aktualizację, poprawę lub wyjaśnianie informacji zawartych w Serwisie lub też na powiązanej z nim stronie, włączając w to bez ograniczenia informacje dotyczące cen, poza sytuacjami, które są wymagane przez prawo. Żadna określona data uaktualnienia lub odświeżenia zawarta w Serwisie lub też na jakiejkolwiek powiązanej z nim stronie internetowej, nie powinna być wskazywana jako data modyfikacji lub uaktualnienia wszystkich informacji zawartych w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej z nim stronie internetowej.

 

SEKCJA 12 - ZAKAZANE ZASTOSOWANIA 

Oprócz innych zakazów, które zostały określone w Warunkach Serwisu, zabrania się Państwu korzystania ze strony lub z materiałów na niej zawartych: (a) do jakiegokolwiek bezprawnego celu; (b) w celu zwrócenia się z prośbą do innych o wykonanie jakiegokolwiek bezprawnego czynu lub też uczestniczenie w nim; (c) do naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub krajowych regulacji, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) do naruszenia lub złamania naszych praw własności intelektualnej lub też praw własności intelektualnej innych; (e) do nękania, nadużywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, szkalowania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania w oparciu o płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) w celu dostarczenia fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania wirusów lub też złośliwego kodu innego rodzaju, który będzie użyty lub też może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonowanie lub działanie Serwisu lub też jakiejkolwiek innej powiązanej z nim strony internetowej, innych stron lub Internetu; (h) do gromadzenia lub śledzenia informacji osobowych innych; (i) do spamowania, phishingu, pharmingu, pretekstu, używania pająków, pełzaczy lub zgarniania; (j) w jakimkolwiek obscenicznym lub niemoralnym celu; lub (k), aby zakłócić lub ominąć funkcje bezpieczeństwa Serwisu lub też jakiejkolwiek powiązanej z nim strony, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania korzystania z Serwisu lub też z jakikolwiek powiązanej z nim strony w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

 

SEKCJA 13 - WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani też nie zapewniamy, że użytkowanie Serwisu przez Państwa będzie przebiegało bez zakłóceń, terminowo, bezpiecznie lub też, że będzie ono wolne od błędów.

Nie gwarantujemy też, ze wyniki, które mogą zostać uzyskane podczas korzystania z serwisu będą precyzyjne lub rzetelne.

Wyrażają Państwo zgodę na to, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślone okresy czasu lub też anulować usługę w każdym momencie, bez uprzedzania was.

W wyraźny sposób wyrażają Państwo zgodę na to, że korzystanie przez Państwa z serwisu lub też niemożność korzystania z niego, odbywa się wyłącznie na wasze ryzyko. Serwis oraz wszystkie produkty i usługi, które są do Państwa dostarczane poprzez serwis są (poza sytuacjami, w których wyraźnie to zostało przez ans określone) dostarczane, jako „jako takie” oraz „jako dostępne” do użytku, bez żadnych gwarancji, zapewnień i warunków jakiegokolwiek rodzaju, ani wyrażonych ani też domniemanych, włączając w to wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki sprzedaży, jakości handlowej, dopasowania do określonego celu, trwałości, tytułu oraz nienaruszalności.

W żadnym przypadku Skyline Global Electronic Services Inc., nasi dyrektorzy, kadra kierownicza, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za obrażenia, straty, roszczenia, lub też jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, łącznie z, jednak bez ograniczenia do utraconych zysków, utraconych dochodów, utraconych oszczędności, utraty danych, kosztów wymiany lub też jakichkolwiek podobnych odszkodowań, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, deliktu (łącznie z zaniedbaniem), odpowiedzialności lub z jakiegokolwiek innego tytułu, wynikającego z użycia którejkolwiek z usług lub też produktu, łącznie z, jednak bez ograniczenia się do jakichkolwiek błędów lub pominięć występujących w treści lub też jakiejkolwiek utraty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, poniesionej w wyniku korzystania z usługi lub treści (lub produktu), który został zamieszczony, przesłany lub w jakikolwiek inny sposób udostępniony poprzez serwis, nawet, jeśli występowała informacja o jego dostępności. Z uwagi na fakt, ze niektóre kraje lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za wynikowe lub przypadkowe szkody, w takich krajach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność będzie ograniczała się do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

 

SEKCJA 18 - ODSZKODOWANIE

Wyrażają Państwo zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności, obrony i zabezpieczenia Skyline Global Electronic Services Inc. oraz naszą spółkę macierzystą, oddziały, spółki powiązane, partnerów, kadrę zarządzającą, pracowników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów oraz pracowników od wszelkich roszczeń lub żądań, włączając w to uzasadnione opłaty adwokackie, opłacone przez którąkolwiek ze stron trzecich lub też wynikające z naruszenia tych Warunków Serwisu lub dokumentów, które je zawierają poprzez odniesienie lub wasze naruszenie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

 

SEKCJA 16 - ROZŁĄCZNOŚĆ 

W przypadku, gdy jakimikolwiek zapis niniejszych Warunków Serwisu zostanie określony, jako niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, takie postanowienie będzie pomimo to ważne w jego pełnym zakresie określonym przez obowiązujące prawo, a jego niewykonalna część zostanie uznana, jako oddzielona od niniejszych Warunków Serwisu, takie postanowienie nie będzie miało wpływu na ważność oraz wykonalność innych pozostałych przepisów.

 

SEKCJA 16 - ZAKOŃCZENIE

Zobowiązania oraz odpowiedzialności stron poniesione jeszcze przed datą zakończenia będą obowiązywały dłużej niż termin wygaśnięcia niniejszej umowy w odniesieniu do wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Serwisu są wiążące do momentu, gdy zostaną one wypowiedziane przez Państwa albo przez nas. Mogą Państwo wypowiedzieć niniejsze Warunki Serwisu w każdym momencie poprzez poinformowanie nas o tym, że nie będą Państwo już dłużej korzystać z naszych Usług lub też w momencie, gdy przestaną Państwo korzystać z naszej strony.

Jeśli wedle własnego uznania stwierdzimy, że nie spełniają Państwo lub też podejrzewamy, że nie spełnili Państwo któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Serwisu, wtedy możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym momencie bez uprzedzenia, a Państwa będą wciąż odpowiedzialni za kwoty należne do dnia oraz z włączeniem daty wypowiedzenia; oraz/lub możemy odpowiednio odmówić Państwu dostępu do naszych Usług (lub też jakiejkolwiek ich części).

 

SEKCJA 17 - PEŁNA UMOWA 

Brak wykonania przez nas lub dochodzenia jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Serwisu nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki Serwisu oraz jakiekolwiek procedury lub zasady działania, które zostały umieszczone przez nas na stronie internetowej lub też w odniesieniu do Serwisu stanowią pełną treść umowy oraz porozumienia zawartego pomiędzy nami a Państwem, jak również określają one wasz sposób korzystania z Serwisu, zastępując jakiekolwiek wcześniejsze lub obecne uzgodnienia, porozumienia oraz propozycje, przygotowane ustnie lub pisemnie, pomiędzy Państwem oraz nami (łącznie, z, ale bez ograniczania się do, jakichkolwiek wcześniejszych wersji Warunków Serwisu).

Jakiekolwiek niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Serwisu nie będą tworzone przeciwko stronie, która je sporządziła.

 

SEKCJA 18 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność za podejmowane decyzje dotyczące usług oferowanych przez aplikację lub serwis (wraz ze wszystkimi implikacjami) pozostaje wyłącznie po Państwa stronie. Nie będziemy częścią sporów, rozmów w sprawie rozwiązania sporów pomiędzy Państwem a Electronic Arts lub jakimkolwiek innym podmiotem trzecim. Nie możemy oraz nie będziemy rekompensować nikogo z powodu utraconych monet lub kont.

 

SEKCJA 20 - ZMIANY WARUNKÓW SERWISU

Najnowszą wersję Warunków Serwisu można w każdym momencie przeglądnąć na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, wedle naszego własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany którejkolwiek części Warunków Serwisu poprzez publikowanie aktualizacji oraz zmian na naszej stronie. Państwa zadaniem natomiast jest okresowe sprawdzanie strony w odniesieniu do zmian. W przypadku, gdy Państwo nadal korzystają ze strony lub Serwisu albo wchodzą na nią lub korzystają z niego po umieszczeniu jakichkolwiek zmian, oznacza waszą akceptację tych zmian.

 

SEKCJA 21 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Serwisu powinny zostać przesłane na adres wsparcie@fabrykacoins.com